A Caffe&Co Hungary KFT. ”Caso MX1000 turmixgép 3 ÉV GARANCIA”
ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ LEÍRÁSA

A Caffe&Co Hungary Kft. (székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 133-135.) (továbbiakban: ”Szervező”) által szervezett promócióban (továbbiakban: ”Promóció”) kizárólag azon 18. életévét betöltött, állandó, bejelentett magyarországi lakóhellyel rendelkező cselekvőképes magyar állampolgár, természetes személy vagy a Szervezővel nem szerződéses, viszonteladói kapcsolatban álló vállalkozás (továbbiakban: ”Résztvevő”) vehet részt, aki a Promóció 1. pontban írt időtartama alatt

(a) legalább egy alkalommal vásárol a Caffe&Co Hungary Kft. által magyarországi forgalomba bocsátott Caso márkájú MX1000 turmixgépet (továbbiakban: ”Termék”) a caso-hungary.hu online áruházon keresztül és igazolja a vásárlást azzal, hogy:

o a https://www.caso-hungary.hu/promociok/mx1000garancia/ weboldalon (”Weboldal”) regisztrál, ennek során megadja a teljes nevét, e-mail címét, a vásárlás helyét, a vásárolt készülék típusszámát, és feltölti számlájának másolatát

(b) elfogadja a plusz 1 év garancia garanciális feltételeit (2. számú melléklet)
(c) ezzel egyúttal elfogadja a jelen leírásban (”Leírás”) foglalt valamennyi rendelkezést. (továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

1. A Promóció időtartama: a Promóció 2018. december 12. 00 óra 00 perctől 2019. január 31. 23 óra 59 percig tart. Résztvevő a Pályázatát legkésőbb 2019. február 14-ig küldheti el az (a) pontban leírtak szerint.

A 2018. december 12. napja előtti, illetve 2019. január 31. napja utáni vásárlások kapcsán beérkezett regisztrációkat a Szervező nem fogadja el érvényes Pályázatként.
A Promócióban kizárólag az 1. pontban jelzett időszakban beérkező Pályázatok vesznek részt.

A regisztrációval kapcsolatos reklamációt Résztvevő a pályázat benyújtását követő 9 naptári napban tehet Szervezőnél az info@caso-hungary.hu e-mail címen.

2. Résztvevő a benyújtott Pályázat sikeres beküldését követően a regisztráció során megadott e-mail címre csatolmányként megkapja a plusz 1 évre szóló garanciaigazolást, amellyel a készülék vásárlásához járó 2 éves jótállást további 1 év garanciával növeli. Szervező az extra garanciát kizárólag olyan vásárlást igazoló számla vagy bizonylat kíséretében fogadja el, amelyen olvasható a vásárolt készülék típusszáma, továbbá a vásárlás dátuma!

3. A Résztvevő kizárólag saját e-mail címével jogosult részt venni a Promócióban. A Promóció során regisztrált e-mail cím tekintetében az e-mail cím jogosulatlan használatából vagy azzal való visszaélésből valamint a rosszul megadott lakcímből fakadó bármilyen vitákkal kapcsolatban, illetve a hibás beküldésből származó mindennemű felelősségét a Szervező és Lebonyolító kizárja.

4. Egy Résztvevő több Pályázat beküldésére jogosult több készülék vásárlása esetén.

5. A Promócióban kizárólag a Caffe&Co Hungary Kft. által magyarországi kereskedelmi forgalomba hozott Caso MX1000 turmixgép vesz részt, és kizárólag a caso-hungary.hu online áruházban vásárolt készülék regisztrálható.

6. Értesítés

A Résztvevő által a regisztráció során megadott e-mail címre Résztvevő a Pályázat sikeres beküldéséről tájékoztató levelet kap, amely csatolmányként tartalmazza a plusz 1 évre szóló garanciaigazolást.

Szervező a Promócióval kapcsolatban kizárólag a 2019. február 14-ig beérkezett reklamációt vizsgálja meg.

Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. Szervező kizárja annak a Résztvevőnek valamennyi Pályázatát, aki tisztességtelen módszerekkel próbál meg kedvezményhez jutni, valamint a Promóció céljával ellentétes módon, a jelen leírásban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál meg részt venni a Promócióban. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevők kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Promócióval összefüggésben a Szervezőnek és/vagy a lebonyolításában résztvevő személyeknek okoztak.

7. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

Az (a) és (b) pontban írt adatszolgáltatás és a Promócióban való részvétel önkéntes. A Résztvevő (a továbbiakban: „érintett”) a jelen nyilatkozatban adja meg hozzájárulását ahhoz, hogy a Szervező, mint adatkezelő a részére rendelkezésre bocsátott, a fenti a) pontban megjelölt személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény május 24-ig, majd május 25-től 2016/679/EU rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (a továbbiakban: „hatályos rendelet”) rendelkezéseivel és a jelen nyilatkozattal összhangban – az alábbiak szerint – kezelje.

A kezelt személyes adatok köre:

A rendelkezésre bocsátott és a Szervező által kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az érintett jelen nyilatkozatban foglalt önkéntes hozzájárulása (Infotv. 5. §
(1) bekezdés a) pont május 24-ig, május 25-től 2016/679/EU rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja, hogy a Szervező le tudja bonyolítani az általa szervezett játékot. A jelen hozzájárulás megadásával az érintett elfogadja a játék általános szerződési feltételeit. Az adatkezelés célja továbbá az is, hogy a játékot követően a Szervező a Részvevő fentebb meghatározott személyes adatait direkt marketing céljából kezelje. A direkt marketing keretében a Részvevő e-mailen információt kapna a Szervező által kínált termékekről. A játékban való részvételnek nem feltétele a direkt marketing céljából történő adatkezeléshez való hozzájárulás. Amennyiben kizárólag a játékkal kapcsolatos adatkezeléshez járul hozzá, a direkt marketing célúhoz azonban nem, kérjük, ennek megfelelően adja meg hozzájárulását a honlapon.

Adattovábbítás:

A Szervező az Ön személyes adatait kizárólag az adatfeldolgozó részére továbbítja. Az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek, az adatok megismerésére jogosultak köre:
Adatkezelő és adatfeldolgozó: Caffe&CO Hungary Kft. (székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 133-135.),

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a játék esetében addig tart, amíg a Szervező le nem bonyolítja a játékot. Az adatkezelés a direkt marketing esetében addig tart, amíg a Részvevő a hozzájárulását vissza nem vonja.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

A Résztvevő az alábbiakat kérelmezheti az adatkezelőnél:
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
Kérelmére az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül tájékoztatást ad. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („Hatóság”) (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410) elrendelte.
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az érintett jogosult a Hatósághoz, valamint bírósághoz fordulni az Infotv. alapján.

A Résztvevő, mint érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Résztvevő, mint érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, a Résztvevő, mint érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Kapcsolat

Amennyiben kérdése lenne az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, tájékoztatást kér személyes adatairól, vagy azok helyesbítését, zárolását vagy törlését kéri, illetve azok kezelése ellen tiltakozik, az alábbi címen és e-mail címen veheti fel velünk a kapcsolatot:
Caffe&Co Hungary Kft.
E-mail cím: info@caffeco.hu
Székhely és postacím: 1115 Budapest, Brtók Béla út 133-135. Telefon: +36 20 422 2240
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promócióból való kizáráshoz vezet, ha a teljesítés előtt kéri adatai törlését.

8. Egyéb feltételek

A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Promócióból.

A Pályázatokat a Részvételi szabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező bármikor megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Résztvevő bármely okból nem felel meg a Részvételi szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Résztvevőt a Promócióból kizárhatja.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.

Szervező a Promócióval kapcsolatos bármilyen változtatásnak a jogát fenntartja. A Szervező a kereskedelmi partnereknél (aktuálisan belistázott) forgalmazott termékek elérhetőségét semmilyen formában nem garantálja, ezért felelősséget nem vállal. Amennyiben a Promóció során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóciót szüneteltesse, vagy törölje.

9. A fenti garanciális feltételek csak Magyarországon érvényesek, a Magyarországon, a caso-hungary.hu weboldalon vásárolt készülékek esetében.

Budapest, 2018. december 10.
Caffe&Co Hungary Kft.
Szervező

1. SZ MELLÉKLET További egy év garancia
Garanciális Feltételek
A Caffe&Co Hungary Kft. a 24 hónapos kellék- és termék szavatosságon, illetve Caffe&Co Hungary Kft. által vállalt 24 hónapos jótálláson felül (a feltételek a jótállási jegyen kerültek rögzítésre) a 24. hónap elteltétől számítva Magyarország területén további 1 (egy) év garanciát vállal (továbbiakban: plusz egy év garancia) az alábbi feltételek szerint. A jótállási jegyen rögzített feltételek a plusz egy év garancia feltételeire értelemszerűen irányadók azzal, hogy amennyiben a jótállási jegyen rögzített feltételek és a jelen plusz egy év garanciára vonatkozó feltételek egymástól eltérnek úgy a további egy éves garancia időszakra a jelen plusz egy év garanciális feltételeinek rendelkezései az irányadók.

1. A plusz egy év garancia időtartama alatt érvényesített garanciaigény teljesítése során a Caffe&Co Hungary Kft. elsődlegesen kijavítást biztosít. A kijavításról, vagy a cseréről a Caffe&Co Hungary Kft., az általa megbízott szerviz bevonásával önállóan dönt. Caffe&Co Hungary Kft. törekszik arra, hogy a kijavítást legfeljebb 15 napon belül elvégezze. A kicserélt alkatrész, illetve a kicserélt készülék a Caffe&Co Hungary Kft. tulajdonába kerül.

2. A plusz egy év garancia időszaka alatt a plusz egy év garancia terhére a Caffe&Co Hungary Kft. által biztosított cserekészülék jótállására és annak időtartamára az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet rendelkezései vonatkoznak azzal, hogy a jótállást Caffe&Co Hungary Kft. a plusz egy éves garancia időszak lejártig, de legalább 12 hónapra biztosítja.

3. A plusz egy év garancia időszaka alatt a plusz egy év garancia terhére a Caffe&Co Hungary Kft. által biztosított cserekészülék szavatosságára és annak időtartamára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései vonatkoznak azzal, hogy a szavatosságot Caffe&Co Hungary Kft. a plusz egy éves garancia időszak lejártig, de legalább 12 hónapra biztosítja.

4. Amennyiben a plusz egy év garancia időszaka alatt a készülékbe új alkatrész kerül beépítésre úgy az új alkatrészre a Caffe&Co Hungary Kft. az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet szerint jótállást a plusz egy év garancia időszak lejártig, de legalább fél évre biztosítja.

5. A plusz egy év garanciális igény csak a vásárlást igazoló eredeti bizonylattal együtt érvényes, mely tartalmazza a vásárlás és/vagy a szállítás dátumát is. A garanciális igényt a fogyasztó a hiba felfedezése után legfeljebb két hónapon belül köteles bejelenteni. A plusz egy év garancia a három év lejártával – a fentiekben rögzített eltérő esetek kivételével – megszűnik, a három év lejártát követően bejelentett igényekre a plusz egy év garancia már nem érvényes, az nem érvényesíthető.

6. A plusz egy év garanciális igény érvényesítéséhez a fogyasztónak az érintett készülékre vonatkozó, a regisztráció során elfogadott és kinyomtatott garanciális igazolást és feltételeket, valamint a vásárlás és/vagy a szállítás dátumát és a termék megnevezését tartalmazó eredeti bizonylatot be kell mutatnia a Caffe&Co Hungary Kft. vevőszolgálatának.

7. A plusz egy év garancia nem áll fenn, ha a Caffe&Co Hungary Kft., vagy a javítással megbízott szervize bizonyítja, hogy a hiba rendeltetésellenes használat, szakszerűtlen kezelés, szakszerűtlen javítás, átalakítás, helytelen tárolás, külső hatás, (pl. túlfeszültség, villámcsapás), környezeti behatás (vegyi/kémiai hatás, pl. savas eső, vízkő stb.), eltérő környezeti feltétel (pl. fagyás, vagy káros napsugárzás miatt bekövetkezett elszíneződés), elemi kár vagy a vásárlás után keletkezett – az előbbiekben fel nem sorolt – egyéb okból következett be.

8. A plusz egy év garancia időtartama alatt és azt követően a szerződéstől elállni nem lehet, árleszállításnak nincs helye.

9. A fenti garanciális feltételek Magyarország területén, a Magyarországon a caso-hungary.hu weboldalon vásárolt készülékek esetében érvényesek.